Till toppen
Prototypbygge

Vi bygger klickbara prototyper - ni kommenterar online

Webbaserat prototypverktyg

Webbaserat prototypverktyg

Ibland kan det vara svårt att beskriva en idé, funktion eller interaktion med ord, texter och bilder. Med klickbara prototyper får vi tillsammans en tydlig ”look and feel” för projektet och justeringar kan göras i ett tidigt skede.

Med vårt webbaserade prototypverktyg producerar vi snabbt och effektivt klickbara och interaktiva prototyper för både webbsidor och appar.

I ett första steg bygger vi upp trådmodeller (wire frames) och därefter knyter vi ihop trådmodellerna med navigering och interaktion. Oftast är vi återhållsamma med designen i de klickbara prototyperna för att inte tappa fokus.

Arbete med prototypbygget föregås oftast av workshops med kartläggning och detaljering med webbaserade verktyg för User Story Mapping och Road Map.

Make a comment

Make a comment

Avabrava webbdesigners bygger klickbara prototyper och samtliga projektmedlemmar kan följa och kommentera arbetet online efterhand som prototypen utvecklas. Med detta effektiva och kreativa arbetssätt kan vi tillsammans öka minska utvecklingstiden för framtagning av prototyper.

Kommentarsfältet ligger i direkt anslutning till prototypen vilket ger en bra överblick och allt samlat i samma vy. Se gulmarkering och högra spalten i bilden till höger.

Stäng fönster